RING LAKE LINEDANCERS ALKOHOL OCH DROGPOLICY
HÖRBY - HÖÖR

Ring Lake Linedancers är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. I vår förening vill vi bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt, psykiskt och även socialt.

Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i Ring Lake Linedancers aktiviteter.

Vår Policy innebär:

 • att all kursverksamhet i Ring Lake Linedancers är och ska vara helt alkohol- och drogfri
 • att rökning inte får ske i föreningens kurslokaler
 • doping och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas
 • att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande

Vår Policy för styrelsen innebär

 • att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy
 • att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs
 • att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger

Så här ska föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:

 • ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd
 • Om den berörda är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar
 • Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

 • varje ny medlem får i samband med medlemskortet en skriftlig information om vår policy
 • information ska även finnas på föreningens hemsida
 • uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet

Denna policy antogs vid Ring Lake Linedancers styrelsemöte den 9 oktober 2005